Shiva thandava stotram

Shiva Tandava Stotram (शिवताण्डवस्तोत्रम्)
is a hymn of praise in the Hindu tradition that describes Shiva's power and beauty.It was sung by the son of Rishi Vishrawas (aka Vishrava), Ravana whose brother is Kubera.Click below...


Note : Just click download , skip the add then download

If you like it just click on " g + " or share with your friends

5 comments:

 1. ||सार्थशिवताण्डवस्तोत्रम् ||

  ||श्रीगणेशाय नमः ||

  जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले
  matted hair-thick as forest-water-flow-consecrated-area
  गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् |
  in the throat-stuck-hanging-snake-lofty-garland
  डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं
  damat-damat-damat-damat-having sound-drum-this
  चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ||१||
  did-fierce-Tandava-may he shower-on us-Shiva-auspiciousness

  With his neck, consecrated by the flow of water flowing from the
  thick forest-like locks of hair, and on the neck, where the lofty snake
  is hanging garland, and the Damaru drum making the sound of
  Damat Damat Damat Damat, Lord Shiva did the auspicious dance of
  Tandava and may He shower prosperity on us all.

  जटाकटाहसंभ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी-
  matted hair-a well-agitation-moving-celestial river
  - विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि |
  agitating-waves-rows-glorified-head
  धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके
  Dhagat dhagat dhagat-flaming-forehead-flat area-fire
  किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ||२||
  baby-moon-crest jewel-love-every moment-for me

  I have a very deep interest in Lord Shiva, whose head is glorified by
  the rows of moving waves of the celestial river Ganga, agitating in
  the deep well of his hair-locks, and who has the brilliant fire flaming
  on the surface of his forehead, and who has the crescent moon as a
  jewel on his head.

  धराधरेन्द्रनंदिनीविलासबन्धुबन्धुर
  King of mountains-daughter-sportive-kith-beautiful-
  स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे |
  glorious-horizon-all living beings-rejoicing-mind
  कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि
  compassion-look-continuous flow-obstructed-hardships
  क्वचिद्दिगम्बरे( क्वचिच्चिदंबरे) मनो विनोदमेतु वस्तुनि ||३||
  some time-in the omnipresent-mind-pleasure-may seek-in a thing

  May my mind seek happiness in the Lord Shiva, in whose mind all the
  living beings of the glorious universe exist, who is the sportive
  companion of Parvati (daughter of the mountain king), who controls
  invincible hardships with the flow of his compassionate look, who is
  all-persuasive (the directions are his clothes).

  लताभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा
  creeping-snake-reddish brown-shining-hood-gem-luster-
  कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे |
  variegated-red dye-melting-applied-directions-beloved-face
  मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे
  intoxicated-elephant-glittering-skin-upper garment-covered
  मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ||४||
  mind-pleasure-wonderful-may it seek-in him who supports all life

  May I seek wonderful pleasure in Lord Shiva, who is supporter
  of all life, who with his creeping snake with reddish brown hood and
  with the luster of his gem on it spreading out variegated colors on the
  beautiful faces of the maidens of directions, who is covered with a
  glittering upper garment made of the skin of a huge intoxicated
  elephant.

  ReplyDelete
 2. सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर
  Indra/Vishnu-and others-all-lined up-heads-
  प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः |
  flower-dust-force-grayed-feet-seat
  भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक
  snake-red-garland (with) tied-locked hair
  श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ||५||
  for the prosperity-for a long time-may he be-Cakora bird-relative-on head

  May Lord Shiva give us prosperity, who has the moon (relative of the
  Cakora bird) as his head-jewel, whose hair is tied by the red snake-
  garland, whose foot-stool is grayed by the flow of dust from the
  flowers from the rows of heads of all the Gods, Indra/Vishnu and others.

  ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा-
  forehead-flat area-flaming-fire-sparks-luster
  - निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् |
  devoured-God of Love-bowing-Gods-leader
  सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं
  cool-rayed-crescent-beautiful-head
  महाकपालिसम्पदेशिरोजटालमस्तु नः ||६||
  for the Siddhi-prosperity-head-locked hair-may it be-to us

  May we get the wealth of Siddhis from Shiva's locks of hair, which
  devoured the God of Love with the sparks of the fire flaming in His
  forehead, who is bowed by all the celestial leaders, who is beautiful
  with a crescent moon

  करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वल-
  dreadful-forehead-flat area-dhagat-dhagat-flaming
  द्धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके |
  fire-offered-powerful-God of Love
  धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रक-
  king of mountains-daughter-breast-tip-colorful-decorative lines
  - प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम |||७||
  drawing-sole-artist - in the three-eyed -deep interest-mine

  My interest is in Lord Shiva, who has three eyes, who has offered the
  powerful God of Love into the fire, flaming Dhagad Dhagad on the
  flat surface of his forehead who is the sole expert artist of drawing
  decorative lines on the tips of breasts of Parvati, the daughter of
  the mountain king.

  नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत्-
  new-cloud-circle - obstructed-harsh-striking-
  कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः |
  new moon-midnight-darkness-tightly-tied-neck
  निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः
  celestial-river-wearing-may he bless-skin-red
  कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरंधरः ||८||
  moon-lovely-prosperity-universe-bearer of the burden

  May Lord Shiva give us prosperity, who bears the burden of this
  universe, who is lovely with the moon, who is red wearing the skin,
  who has the celestial river Ganga, whose neck is dark as midnight
  of new moon night covered by many layers of clouds.

  ReplyDelete
 3. प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभा-
  well-opened-blue-lotus-universe-darkness-luster
  - वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम् |
  hanging-inside-temple-luster-tied-neck
  स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं
  Manmatha-killer-city-destroyer-mundane life -destroyer-sacrifice destroyer
  गजच्छिदांधकच्छिदं तमंतकच्छिदं भजे ||९||
  elephant-killer-demon-killer-him-destroyer of Lord Yama-I worship

  I pray to Lord Shiva, whose neck is tied with the luster of the temples
  hanging on the neck with the glory of the fully-bloomed blue lotuses
  which looked like the blackness (sins) of the universe, who is the
  killer of Manmatha, who destroyed Tripuras, who destroyed the
  bonds of worldly life, who destroyed the sacrifice, who destroyed the
  demon Andhaka, the destroyer of the elephants, and who controlled
  the God of death, Yama.

  अखर्व( अगर्व) सर्वमङ्गलाकलाकदंबमञ्जरी
  great-all-auspicious-art-variegated-bunch-
  रसप्रवाहमाधुरी विजृंभणामधुव्रतम् |
  enjoyment-flow-sweetness-flaring up-bees
  स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं
  Manmatha-destroyer-city-destroyer-worldly bond-destroyer -sacrifice-destroyer
  गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ||१०||
  elephant-killer-Andhaka-demon-killer-him-Yama-controller-I worship

  I pray to Lord Shiva, who has bees flying all over because of the sweet
  honey from the beautiful bunch of auspicious Kadamba flowers, who
  is the killer of Manmatha, who destroyed Tripuras, who destroyed the
  bonds of worldly life, who destroyed the sacrifice, who destroyed the
  demon Andhaka, the killer of the elephants, and who controlled the
  God of death, Yama.

  जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वस-
  victorious-foot-sky-whirling-roaming-snake-breath-
  - द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट् |
  coming out-shaking-evident-dreadful-forehead-fire
  धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल
  Dhimid-dhimid-dhimid-sounding-drum-high-auspicious-
  ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः ||११||
  sound-series-caused-fierce-Tandava dance-Shiva

  Lord Shiva, whose dance of Tandava is in tune with the series of loud
  sounds of drum making Dhimid Dhimid sounds, who has the fire
  on the great forehead, the fire that is spreading out because of the
  breath of the snake wandering in whirling motion in the glorious sky.

  स्पृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्-
  touching-varied-ways-snake-embodied-garland
  - गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः |
  most precious-gems-brilliance-friends-enemies-two wings
  तृष्णारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः
  grass-lotus-eyes people and the great emperor
  समप्रवृत्तिकः ( समं प्रवर्तयन्मनः) कदा सदाशिवं भजे ||१२||
  equal-behaviour-always-Lord Shiva-worship-I

  When will I worship Lord Sadasiva (eternally auspicious) God, with
  equal vision towards the people and an emperor, and a blade of grass
  and lotus-like eye, towards both friends and enemies, towards the
  valuable gem and some lump of dirt, towards a snake and a garland
  and towards varied ways of the world

  ReplyDelete
 4. कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन्
  when-celestial river-bush-hollow place(in)-living
  विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरः स्थमञ्जलिं वहन् |
  released-bad mind-always-on the head-folded hands-
  विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः
  agitation-shaking-eyes-the best-forehead-interested
  शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् ||१३||
  "Shiva" -mantra-uttering-when-happy-will-be-I

  When will I be happy, living in the hollow place near the celestial
  river, Ganga, carrying the folded hands on my head all the time, with
  my bad thinking washed away, and uttering the mantra of Lord Shiva
  and devoted in the God with glorious forehead with vibrating eyes.

  इदम् हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं
  This-indeed-daily-thus-said-the best of the best-stotra
  पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेतिसंततम् |
  reading-remembering-saying-a person-sanctity-gets-always
  हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं
  in Shiva-in Guru-deep devotion-quickly-gets-no-other-way
  विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिंतनम् ||१४||
  removal of delusion-indeed-for the people-blessed Shiva's thought

  Whoever reads, remembers and says this best stotra as it is said here,
  gets purified for ever, and obtains devotion in the great Guru Shiva.
  For this devotion, there is no other way. Just the mere thought of
  Lord Shiva indeed removes the delusion.

  पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं
  worship-end-time-Ravana-sung
  यः शंभुपूजनपरं पठति प्रदोषे |
  who-Shiva-worship-dedicated-reads-early in the evening, after sunset
  तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां
  to him-stable-chariot-elephant-horse-having
  लक्ष्मीं सदैव सुमुखिं प्रददाति शंभुः ||१५||
  Lakshmi-always-definitely-favourable-gives-Shiva

  In the evening, after sunset, at the end of Puja, whoever utters this
  stotra dedicated to the worship of Shiva, Lord Shiva blessed him with very
  stable Lakshmi (prosperity) with all the richness of chariots, elephants
  and horses.


  इति श्रीरावण- कृतम्
  thus sri-Ravana-done
  शिव- ताण्डव- स्तोत्रम्
  Shiva-tandava-stotra
  सम्पूर्णम्
  ends.

  Thus ends the Shiva-Tandava Stotra written by Ravana.

  ReplyDelete
 5. Jatatavigalajjala pravahapavitasthale
  Galeavalambya lambitam bhujangatungamalikam
  Damad damad damaddama ninadavadamarvayam
  Chakara chandtandavam tanotu nah shivah shivam .. 1

  Jatakatahasambhrama bhramanilimpanirjhari
  Vilolavichivalara ivirajamanamurdhani
  Dhagadhagadhagajjva lalalatapattapavake
  Kishorachandrashekhare ratih pratikshanam mama .. 2

  Dharadharendrana ndinivilasabandhubandhura
  Sphuradigantasantati pramodamanamanase
  Krupakatakshadhorani nirudhadurdharapadi
  Kvachidigambare manovinodametuvastuni .. 3

  Jatabhujangapingala sphuratphanamaniprabha
  Kadambakunkumadrava praliptadigvadhumukhe
  Madandhasindhurasphura tvagutariyamedure
  Mano vinodamadbhutam bibhartu bhutabhartari .. 4

  Sahasralochanaprabhritya sheshalekhashekhara
  Prasunadhulidhorani vidhusaranghripithabhuh
  Bhujangarajamalaya nibaddhajatajutaka
  Shriyai chiraya jayatam chakorabandhushekharah .. 5

  Lalatachatvarajvala dhanajnjayasphulingabha
  Nipitapajnchasayakam namannilimpanayakam
  Sudhamayukhalekhaya virajamanashekharam
  Mahakapalisampade shirojatalamastunah .. 6

  Karalabhalapattika dhagaddhagaddhagajjvala
  Ddhanajnjaya hutikruta prachandapajnchasayake
  Dharadharendranandini kuchagrachitrapatraka
  Prakalpanaikashilpini trilochane ratirmama .. 7

  Navinameghamandali niruddhadurdharasphurat
  Kuhunishithinitamah prabandhabaddhakandharah
  Nilimpanirjharidharastanotu kruttisindhurah
  Kalanidhanabandhurah shriyam jagaddhurandharah .. 8

  Praphullanilapan kajaprapajnchakalimaprabha
  Valambikanthakandali ruchiprabaddhakandharam
  Smarachchidam purachchhidam bhavachchidam makhachchidam
  Gajachchidandhakachidam tamamtakachchidam bhaje .. 9

  Akharvagarvasarvamangala kalakadambamajnjari
  Rasapravahamadhuri vijrumbhanamadhuvratam
  Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam
  Gajantakandhakantakam tamantakantakam bhaje .. 10

  Jayatvadabhravibhrama bhramadbhujangamashvasa
  Dvinirgamatkramasphurat karalabhalahavyavat
  Dhimid dhimid dhimidhvanan mrudangatungamangala
  Dhvanikramapravartita prachandatandavah shivah .. 11

  Drushadvichitratalpayor bhujangamauktikasrajor
  Garishtharatnaloshthayoh suhrudvipakshapakshayoh
  Trushnaravindachakshushoh prajamahimahendrayoh
  Samapravrutikahsamam pravartayanmanahkada sadashivam bhaje .. 12

  Kada nilimpanirjharinikujnjakotare vasanh
  Vimuktadurmatih sada shirah sthamajnjalim vahanh
  Vimuktalolalochano lalamabhalalagnakah
  Shiveti mantramuchcharan sada sukhi bhavamyaham .. 13

  Idam hi nityamevamuktamuttamottamam stavam
  Pathansmaranbruvannaro vishuddhimetisantatam
  Hare gurau subhaktimashu yati nanyatha gatim
  Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam .. 14

  Phalastuti

  Pujavasanasamaye dashavaktragitam
  Yah shambhupujanaparam pathati pradoshhe
  Tasya sthiram rathagajendraturangayuktam
  Lakshmim sadaiva sumukhim pradadati shambhuh .. 15

  ReplyDelete